PO-NOR-KA
   Software pro rychlejší kalkulace, přípravu zakázek, normování, evidenci a sledování výroby
PO-NOR-KA
Software pro rychlejší kalkulace, přípravu zakázek, normování, evidenci a sledování výroby

Naše nabídka

Naše programy

Reference

Ceny, záruky a podmínky

Odpovědi na otázky

Vyzkoušejte si zdarma

Odpovědi na nejčastější otázky

V současné době se především vyžaduje rychlost, kvalita, flexibilita, jednoduchost a úspornost v přípravě i výrobě. Tradiční způsoby určování doby trvání prací (kalkulací) tyto požadavky nesplňují, často jsou příčinou zbytečných ztrát zakázek.

Metoda rychlého a spolehlivého výpočtu, začleněná do programů LADY je určena pro strojírenské firmy a provozy, kovoobráběcí a zámečnické dílny, nástrojárny, rovněž pro obchodní a projekční organizace, slouží i zprostředkovatelům nebo odběratelům k posuzování cenových nabídek. Její využívání se vyplatí i velmi malým dílnám s několika zaměstanci k rychlému a spolehlivému určení doby trvání práce, tím také k přesnějšímu stanovení termínu ukončení zakázky. Velmi efektivní je její použití ve velkých firmách, kde poskytuje přesné základní (kmenové) časové údaje pro další zpracování (např. pro kalkulace, plánování výroby, pro řízení a rozhodování), bez nichž často bývají kalkulace a plány zkreslené a nereálné. Využití programu je výhodné zejména v zakázkových výrobách, kde je potřeba obvykle zpracovat v krátké době velké množství cenových nabídek k výrobě, jejichž spolehlivost významně ovlivňuje získávání zakázek i prosperitu firmy.

Do výpočtů jsme zařadili údaj "Velikost výrobní dávky (sériovost výroby)". Tento údaj je určen hlavně pro kusové výroby, kde je spotřeba času vždycky vyšší. Při prvních kusech pracovník vícekrát měří, nastavuje dorazy, sleduje nástroj, jeho tuhost a operaci postupně doseřizuje. Zavedením tohoto údaje vznikají normy spotřeby času přizpůsobené různým typům výrob, od kusových až po sériové.

Jak výsledky výpočtu času zohlední moje výrobní podmínky?
Časy práce (doby trvání práce) vždy závisí na konkrétních technických, organizačních a pracovních podmínkách. Tyto podmínky se nejen liší, ale i mění zdokonalováním technologie a techniky, zlepšováním způsobů práce a pracovních návyků. Výpočty času jsou v programu proto nastaveny na standardní podmínky, pro každý výpočet (činnost, profesi) je však zaveden samostatný opravný koeficient, kterým se automaticky násobí vypočtené časy. Tyto koeficienty si můžete nastavit a v případě potřeby změnit a tím výsledky naladit na Vaše aktuální podmínky (produktivitu práce). Postačí, když při ověřování porovnáte pro několik případů Vaši stávající v dílně ověřenou pracnost s výsledky programu.
Protože zadávané vstupní údaje jsou jednoznačné, převážně přebrané z výkresu, budete mít po naladění jistotu, že výsledky odpovídají Vaší produktivitě práce a že nejsou ovlivněny žádnými subjektivními vlivy a názory nebo již zastaralými způsoby určování spotřeby času.
Pro koho je program určen?
Používání programu nevyžaduje žádné předchozí zkušenosti z oblasti kalkulací a normování (výpočtů) spotřeby času. Většina vstupních údajů se přebírá z výkresu, program proto může používat každý technik, který umí přečíst výkres. Všechny zadávané údaje jsou podrobně vysvětleny pomocí příkladů a náčrtků v nápovědě k programu, kterou si můžete přečíst při zadávání dat. Proto pro použití programu nepotřebujete žádné předchozí zaškolení. Můžete spustit program a začít rovnou počítat výrobní pracnost pro Vaše konkrétní výrobky. V praxi program používají technologové, kalkulanti, konstruktéři, univerzální technici, majitelé firem i obchodníci.
Za jak dlouho budu schopen program rutinně používat?
Obsluha programu je velmi jednoduchá a pro žádného z desítek uživatelů nebyla problémem. Při počátečním zkoušení doporučujeme využívat nápovědu k programu i tištěný návod. Program můžete začít používat ihned po jeho instalaci, během několika dní se stanete zkušeným uživatelem. Jestliže se v této době vyskytnou nějaké nejasnosti, jsme připraveni Vám pomoci. Pro zajištění spolehlivosti výsledků je dobré provést nejprve několik zkušebních výpočtů pro eventuální nastavení standardních koeficientů na Vaši úroveň výroby.
Proč program potřebujete?
Cena na nejrůznější poptávky musí být stanovena rychle, bude-li se zakázka realizovat, stává se dohodnutá cena konečnou bez ohledu na dodatečně zjištěné skutečné náklady. Rovněž i před zajištěním subdodávek a kooperací je velmi užitečné mít předem vykalkulovanou svoji představu o cenách, které budou odpovídat potřebným výrobním nákladům a které jste ochotni přijmout. Ve všech těchto případech je velmi důležité co nejpřesněji stanovit výrobní náklady, aby Vaše rozhodnutí bylo správné.
Základní veličinou při určování výrobních nákladů je čas práce. Výpočty předpokládané spotřeby času pro potřeby kalkulací (výpočtů cen) musí být zajištěny jednoduchým a rychlým způsobem, který zajišťuje vyrovnané a objektivní výsledky. Těmto požadavkům vyhovuje metoda LADY, která byla právě pro tyto potřeby zpracována. Její přínosy jsou ověřeny a potvrzeny v praxi.
Na jakém principu výpočty pracují?
Program vychází z původních celostátních časových normativů (výsledků dlouhodobých měření a studií, zahrnujících přípravu, zhotovení a ukončení práce). Strojní časy jsou rozděleny na časy za hrubování a hlazení, vycházejí ze zadaných rozměrových údajů nebo se zadává přímo velikost obráběné plochy a objem odebíraného materiálu. Ve výpočtech jsou použity běžně doporučené řezné podmínky. Strojní časy jsou upravovány koeficientem obrobitelnosti, který se zadává jako vstupní údaj. Ostatní časy (časy obsluhy) vycházejí z rozměrů, hmotnosti a složitosti (přesnosti) vyjádřené obvykle pomocí bodů. Pravidla pro určení počtu bodů jsou jednoduchá a pro každý výpočet vždy podrobně popsána.
Jak si program poradí s různými používanými materiály?
Jednotlivé materiály mají různou obrobitelnost, která ovlivňuje velikost strojních časů. V programu LADY se pro výpočet času strojního obrábění zadává koeficient obrobitelnosti, který strojní časy upravuje. Koeficient obrobitelnosti 1 platí pro běžné oceli, pro hůře obrobitelné materiály je koeficient obrobitelnosti vyšší. Koeficienty obrobitelnosti vybraných materiál jsou uvedeny v nápovědě.
Můžeme výsledky přenášet do našeho, v podniku již zavedeného informačního systému?
Ano, protože vypočtené časy pro jednotlivé operace technologického postupu jsou uloženy DBF souborech a jejich export je v programu zajištěn. Pro načtení do Vašeho systému stačí zpracovat jednoduchý převodní program, který může zajistit i Váš správce systému. Veškeré potřebné konzultace k této úloze Vám ochotně poskytneme. Spolehlivé a rychlé výpočty norem spotřeby času nejsou v žádném IS zajištěny. Proto propojení s programem LADY zásadně ovlivní kvalitu výstupů, které Vám Váš IS poskytuje.
Jak se mohu se způsobem výpočtů seznámit?
Z našich internetovaných stránek si můžete stáhnout demoverzi programu LADY1, která obsahuje 8 vybraných výpočetních činností.
Přímo na internetových stránkách najdete ukázkově zařazené 2 činnosti, které si můžete ihned pro seznámení vyzkoušet s použitím zabudované nápovědy.
V ostré verzi standardně dodáváme komplet cca 50 činností.
Na Vašem jednoduchém příkladě Vám výpočet předvedeme na našem pracovišti.
Copyright © 2007
PO-NOR-KA, sdružení podnikatelů